In overweging genomen dat de klimaatverandering een zware bedreiging is voor het bestaan van de mensheid, voor de levende wezens en voor onze Moeder Aarde, zoals we haar vandaag kennen;

Gezien het grote gevaar dat daardoor bestaat voor de eilanden, voor de kustzones, voor de gletsjers van de Himalaya, de Andes en de bergen in de wereld, voor de polen van de Aarde, voor de warme streken zoals Afrika, voor de waterbronnen, voor de volkeren getroffen door de toenemende natuurrampen, voor de planten en de dieren, voor het ecosysteem in het algemeen;

Aantonend dat zij die het meest getroffen worden door de klimaatverandering de armste mensen van de planeet zijn, zij die hun woning en overlevingsbronnen vernietigd zien en die verplicht zullen zijn te vertrekken op zoek naar een nieuw vluchtoord;

Herbevestigend dat 75% van de historische uitstoot aan broeikasgassen van de geïndustrialiseerde landen in het Noorden komt;

Vaststellend dat de klimaatverandering een product is van het kapitalistische systeem;

Onze spijt uitdrukkend dat de Kopenhagen conferentie mislukt is door de schuld van de zogenaamde “ontwikkelde” landen, die weigerden hun klimaatschuld te erkennen tegenover de ontwikkelingslanden, tegenover de toekomende generaties en tegenover Moeder Aarde;

Stellend dat om de Mensenrechten in de XXIste eeuw volledig te waarborgen, men ook de Rechten van Moeder Aarde moet erkennen en eerbiedigen;

Herbevestigend dat het noodzakelijk is te strijden voor klimaatrechtvaardigheid;

Erkennend dat het nodig is dringende maatregelen te nemen om te voorkomen dat er nog grotere schade en leed aangericht wordt aan de mensheid en Moeder Aarde en om de harmonie met de natuur te herstellen;

Overtuigd dat met de uitgangspunten solidariteit, rechtvaardigheid en eerbied voor het leven, de volkeren van de wereld in staat zijn de mensheid en Moeder Aarde te redden;

Doet de Regering van de Boliviaanse Plurinationale Staat, de internationale dag van Moeder Aarde vierend, een wereldwijde oproep naar de volkeren, de sociale bewegingen en verdedigers van Moeder Aarde en nodigt wetenschappers, onderzoekers, juristen en regeringen, die willen meewerken met hun volk, uit voor de Wereldconferentie der Volkeren over de Klimaatverandering en over de Rechten van moeder Aarde, die doorgaat van 20 tot 22 april 2010 in Cochabamba, Bolivië.

De doelstellingen van deze Wereldconferentie der Volkeren over de Klimaatverandering en over de Rechten van moeder Aarde zijn:

1)      Analyseren van de structurele en systematische oorzaken aan de basis van de klimaatverandering en daaruit maatregelen te gronde voor te stellen voor het welzijn van heel de mensheid in harmonie met de natuur.

2)      Een ontwerp bespreken en overeenkomen van Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde.

3)      Voorstellen overeenkomen tot nieuwe engagementen voor het Kyoto Protocol en besluitontwerpen voor de Conventie van de Verenigde Naties over de Klimaatverandering ter sturing van de acties van de regeringen die zich verbonden hebben tot onderhandelingen over de klimaatverandering  in het kader van de Verenigde Naties. En dit over volgende onderwerpen:

a.  De klimaatschuld

b.  Vluchtelingen en migranten omwille van de klimaatverandering

c.   Emissiereductie

d.  Aanpassing

e.  Technologieoverdracht

f.   Financiering

g.  Bossen en klimaatverandering

h.  Uitwisseling van visie

i.   Inheemse volkeren

j.   Andere

4)      Werken aan de organisatie van een Wereld Referendum van de Volkeren over de Klimaatverandering.

5)      Analyseren en een actieplan opstellen om te komen tot een Gerechtshof voor Klimaatrechtvaardigheid.

6)      Bepalen van actiestrategie en mobilisatie voor de verdediging van het leven tegen de klimaatverandering en voor de Rechten van Moeder Aarde.

 Bolivië, 5 januari 2010

Evo Morales Ayma

President van de Boliviaanse Plurinationale Staat